Vytvářím kreativní a jedinečné vizuální identity, které pomáhají firmám vyniknout v konkurenčním prostředí.
Grafický manuál vysvětluje význam značky. Jak se vizuálně vyjadřuje, a jak se kreativní prvky spojují ve všech našich aplikacích. Manuál především inspiruje a provádí efektivní komunikaci, tam, kde se identita vyskytuje.
Silná značka je jedním z nejcennějších aktiv firmy. Je to vizuální a obsahové vyjádření, všeho, čím subjekt je, a všeho, co slibuje dodat klientům.
Tento manuál je základním nástrojem určujícím vizuální identit EVEXPERT. Stanovuje způsob, jak prvky vizuální identity správně používat tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu při jejich komunikaci ve vnějším světě.
-
I create creative and unique visual identities that help companies stand out in a competitive environment.
The graphic manual explains the meaning of the brand. How it is expressed visually, and how the creative elements come together in all our applications. Above all, the manual inspires and executes effective communication wherever identity occurs.
A strong brand is one of a company's most valuable assets. It is the visual and content expression, of everything the entity is and everything it promises to deliver to clients.
This manual is the basic tool that defines EVEXPERT's visual identity. It sets out how to use the elements of visual identity correctly to achieve maximum effect in communicating them to the outside world.
EVEXPERT je mladá, dynamická společnost působící na trhu elektromobility. Její předností je důraz na inovativní proces a z něho plynoucí snaha o neustálé zdokonalování svých výrobků a výrobních procesů. Důraz je kladen nejen na kvalitu provedení produktů, ale také na jejich životnost.
Vrstevnice terénní mapy je podpůrný grafický prvek zvyšující rozpoznatelnost značky a rozlišující produktové řady společně s ikonou produktových řad.
Využití v aplikacích dotváří hloubku a vizuální komunikaci evokující cesty napříč širokou škálou geografických míst planety.
Pro jakoukoli značku je stále náročnější odlišit se. EVEXPERT, chce komunikovat sdílené přesvědčení, hodnoty, řešení a smysluplné příběhy. Přemýšlí o budoucnosti a chce tvořit lepší svět. Cílem je nezávislost, sebevědomí, progresivita a konektivita v nejširším smyslu tohoto slova. Oceňují kreativitu a originalitu. V pohledu na svět hraje důležitou roli estetika.
Back to Top